Comitet de Direcție

Comitetul de Direcţie al INCDPAPM-ICPA Bucureşti

Atribuții și responsabilitați

 1. Conducerea operativă a institutului naţional este asigurată de un comitet de direcţie compus din directorul general şi conducătorii principalelor compartimente din structura organizatorică a institutului.
 2. Comitetul de direcţie exercită atribuţii şi are răspunderi în limita competenţelor propuse de directorul general şi aprobate de consiliul de administraţie.
 3. Comitetul de direcţie stabileşte acţiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:
   • ­strategia programelor de dezvoltare a institutului naţional;
   • programul anual de cercetare-dezvoltare;
   • bugetul de venituri şi cheltuieli;
   • programul de investiţii;
   • sistemul de asigurare a calităţii;
   • analizează periodic situaţia economică a institutului şi în cazul unei situaţii favorabile poate hotărî de comun acord cu sindicatul indexarea salariilor în procent sau sumă fixă în mod egal pentru toţi salariaţii institutului cu respectarea încadrării acestor cheltuieli în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli aprobat pentru anul în curs;
   • în condiţiile în care estimarea veniturilor şi cheltuielilor pe două luni în avans semnalizează potenţiale deficite financiare, stabileşte măsurile necesare pentru redresarea economică a institutului şi le supune spre aprobare consiliului de administraţie;
   • propune criteriile de organizare a concursurilor de ocupare a posturilor de directori şi conducători de departamente/laboratoare/compartimente din structura organizatorică a institutului aprobă salariile de performanţă după consultarea cu reprezentantul sindicatului iar pentru personalul de cercetare-dezvoltare solicită avizul Consiliului ştiinţific;
   • aprobă pe baza procesului verbal de avizare al Consiliului Științific lista de proiecte cărora li se aplică scutirea de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor;
   • alte obligaţii.
 4. Comitetul de direcţie se întruneşte decadal şi ori de câte ori interesele institutului naţional o impun. La şedinţele Comitetului de direcţie participă, în calitate de invitat permanent un reprezentant al sindicatului care are personalitate juridică şi este reprezentativ conform unei Hotărâri judecătoreşti, cu drept de opinie consemnată în procesul verbal al şedinţei.

Componenţa Comitetului de Direcţie al INCDPAPM-ICPA Bucureşti