Consiliul de Administraţie

Consiliul de Administraţie al INCDPAPM-ICPA Bucureşti

Atribuții și responsabilitați

Consiliul de Administraţie este organul de conducere al institutului care are dreptul de a lua decizii şi hotărâri pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor, pentru asigurarea utilizării eficiente a personalului salariat, a rentabilităţii folosirii resurselor şi a proceselor de muncă.

(1) Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii:

 • aprobă, la propunerea consiliului ştiinţific, strategia şi programele concrete de dezvoltare a institutului naţional, de introducere a unor tehnologii de vârf şi de modernizare a celor existente, în concordanţă cu strategia generală a domeniului propriu de activitate;
 • propune modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a institutului naţional, înfiinţarea, desfiinţarea şi comasarea de subunităţi din structura acestuia;
 • analizează şi avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, care se depune la organul administraţiei publice centrale coordonator în vederea aprobării conform reglementărilor legale;
 • analizează şi avizează situaţiile financiare anuale, pe care le supune spre aprobare organului administraţiei publice centrale coordonator şi aprobă raportul de gestiune asupra activităţii desfăşurate de institutul naţional în anul precedent;
 • analizează realizarea criteriilor de performanţă şi raportarea trimestrială privind activitatea realizată de institutul naţional şi aprobă măsuri pentru desfăşurarea acesteia în condiţii de echilibru ale bugetului de venituri şi cheltuieli;
 • analizează, aprobă sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale în vigoare, investiţiile care urmează a fi realizate de institutul naţional;
 • propune spre aprobare majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum şi concesionarea sau închirierea unor bunuri din patrimoniul institutului naţional, în condiţiile legii;
 • aprobă valorificarea bunurilor proprii dobândite, cu respectarea prevederilor legale;
 • aprobă volumul creditelor bancare necesare pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situaţia în care, în cursul unui an, resursele financiare ale institutului naţional nu sunt suficiente, în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent şi stabileşte modul de rambursare al acestora;
 • aprobă mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncă;
 • aprobă criteriile şi comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul institutului naţional.

(2) Consiliul de administraţie exercită orice alte atribuţii stabilite potrivit prevederilor legale.

Componenţa Consiliului de Administraţie al INCDPAPM-ICPA Bucureşti

 • Irina Carmen CALCIU – Director General al INCDPAPM-ICPA Bucureşti
 • Olga Petruţa VIZITIU – Preşedinte Consiliul Ştiinţific al INCDPAPM-ICPA Bucureşti
 • Liliana CAZAC – Reprezentant al Ministerului Educației și Cercetării
 • Iuliana Luminiţa DINU – Specialist Ministerul Educației și Cercetării
 • Marinela Aurora PATRICHE –  Specialist Ministerul Educației și Cercetării
 • Camelia-Mihaela IZVORAN – Reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice
 • Carmen TĂNĂSESCU – Reprezentant al Ministerului Muncii și Justiției Sociale
 • Mircea MIHALACHE – Specialist USAMV Bucureşti
 • Monica Mara STAICU – Reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale