LABORATORUL DE ANALIZE FIZICO-CHIMICE PENTRU ȘTIINȚELE SOLULUI, AGROCHIMIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI – LAFC

Laboratorul de analize fizico-chimice pentru științele solului, agrochimie și protecția mediului – LAFC

Șef laborator – Doctor în Ştiințe Agricole şi Silvice, Domeniul Agronomie – Cercetător Științific gr. I

Dr. Nicoleta VRÎNCEANU
E-mail: nicoleta.vrinceanu@icpa.ro
Telefon: 021.318.43.49, int. 134

Echipa de cercetare

Dr. Mihaela Preda – Cercetător Științific gr. II
Responsabil Calitate – LAFC
Tel.: 021.318.43.49 /136 ; Email: office@icpa.ro
Dr. Olga Vizitiu – Cercetător Științific gr. I

Dr. Carolina Constantin – Cercetător Științific gr. I
Dr. Mihaela Lungu – Cercetător Științific gr. I
Ing. Rodica Lazăr – Cercetător Științific gr. III
Dr. Mariana Rozsnyai – Cercetător Științific gr. III

Dr. Veronica Tănase – Cercetător Științific gr. III
Dr. Iulia Grafu – Cercetător Științific
Ing. Mihaela Costea – Cercetător Științific
Ing. Daniela Ilie – Cercetător Științific

Direcții de cercetare

 1. Implementarea de noi metode de încercare și metodologii de caracterizare a produselor reziduale reglementate prin legislația europeană și națională.
 2. Armonizarea metodelor de analiză a solului cu cele utilizate la nivel european și internațional.
 3. Managementul durabil a solului și terenurilor
  • Evaluarea efectelor contaminării solului cu metalele grele și compuși organici persistenți asupra calității solului și vegetației;
  • Evaluarea eficienței măsurilor de reabilitare și reconstrucție ecologică a terenurilor afectate de poluare;
  • Dezvoltarea și folosirea de noi tehnologii sau componente tehnologice prietenoase mediului pentru conservarea calității solului.
 4. Managementul deșeurilor agricole, urbane și industriale
  • Valorificarea prin compostare a produselor organice reziduale și transformarea acestora în resurse de nutrienți;
  • Cercetări privind valorificarea potențialului fertilizant al nămolurilor de epurare în condițiile protecției mediului.

Ce oferim

Serviciile laboratorului se adresează clienţilor implicaţi în activităţi agricole, în elaborarea studiilor de mediu sau în proiecte de cercetare în domeniul solului sau al protecției mediului:

 
 
 
 
 • Realizarea de analize fizico-chimice în scopul evaluării și monitorizării calităţii solului (indicatori chimici, fizici și contaminanți);
 • Realizarea de analize fizico-chimice pentru evaluarea calităţii produselor organice reziduale: nămol orăşenesc, gunoi de grajd, compost, dejecţii semilichide (conținut de nutrienți – N, P, K, materie organică și contaminanți – metale, PCB, PAH, AOX);
 • Realizarea de analize chimice pentru stabilirea compoziției materialului vegetal (N, P, K, Ca, Mg, Na, Cu, Mn, Fe, Zn);
 • Elaborare planuri de fertilizare în acord cu cerințele legislației în vigoare;
 • Studii privind valorificarea prin compostare a diverselor produse reziduale din industria alimentară, agricultură, zootehnie.

Acreditări

Laboratorul de Analize Fizico-Chimice pentru Științele Solului, Agrochimie și Protecția Mediului – LAFC funcționează din anul 2018 ca laborator acreditat (certificat de acreditare nr. LI 1177 cu anexa), acreditat de către RENAR, având ca bază un sistem de management implementat conform SR EN ISO/IEC 17025:2018 și execută activităţile de încercare care respectă cerinţele referenţialului, ale clientului, ale organismului de acreditare RENAR şi autorităţilor de reglementare.

Echipament de cercetare

 

Analizor elemental CHNS

 

Cromatograf UHPLC

 

Cromatograf de gaze

 

Spectrometru de absorbție atomică

 

Rotavapor

 

Mineralizare cu microunde

 

Metoda Kjeldahl

 
1
1
 • Analizor elemental C-N-H-S-Cl (varioMacro Cube) – utilizat pentru determinarea simultană a azotului, carbonului, sulfului si hidrogenului din probe de sol, material vegetal, nămoluri, composturi, reziduuri zootehnice;
 • Cromatograf UHPLC (Platinum Blue) – utilizat pentru stabilirea conținuturilor de PAH din probe de sol, composturi, nămoluri;
 • Cromatograf de gaze cu detector ECD – utilizat pentru determinarea reziduurilor de pesticide din probe de sol, nămol, compost;
 • Spectrometru de absorbție atomică – utilizat pentru stabilirea conținuturilor de metale și metaloizi din probe de sol, material vegetal, composturi, nămoluri;
 • Facilități de laborator pentru pregatirea probelor în vederea efectuării determinărilor chimice pentru probe de sol, material vegetal, nămol, composturi:
  • Obținerea extractelor pentru determinarea compușilor organici (rotavapor);
  • Obținerea extractelor pentru determinarea metalelor (sisteme de mineralizare cu microunde);
 • Sistem pentru determinarea prin metoda Kjeldahl a conținutului de azot din probe de sol, material vegetal, composturi, nămoluri, produse reziduale.

Servicii furnizate de laborator

Nota de comandă pentru analiza probelor de sol/ nămol/ material vegetal/ apă o găsiți aici și o puteți trimite la adresa de e-mail: office@icpa.ro

TipDenumire analizeValoare fara TVA (lei/proba)
Pregătirea probelor: condiționare (uscare şi mojarare)15
ANALIZE FIZICE DE SOLAnaliza granulometrică (minim 7 fracțiuni) fără oxidarea materiei organice79
Analiza granulometrică (minim 7 fracțiuni) cu oxidarea materiei organice99
O fracţiune suplimentară prin pipetare sau cernere10
Coeficientul de higroscopicitate20
Echivalentul umidităţii42
Carbonaţi34
Conţinutul de apă al solului uscat la aer = Umiditate20
Conţinut de apă gravimetric (determinat la umiditatea din câmp)30
Determinări pe cilindri143
-        densitatea aparentă40
-        conductivitatea hidraulică saturată72
-        rezistenţa la penetrare82
Densitatea aparentă (probă recoltată în pungă)40
Hidrostabilitate structurală (Agregate hidrostabile, dispersie, indice instabilitate structurală)40
Rezistenţă la penetrare în câmp (penetrometrul cu arc + conţinut de apă)160
Capacitate de câmp (platformă, conţinut de apă, densitate aparentă)599
ANALIZE CHIMICE DE SOL ( FORME TOTALE )Humus48
Azot total82
Fosfor total72
Sulf total143
Materie organică prin calcinare24
METALE GRELE SI MICROLEMENTE (Zn, Cu, Fe, Mn, Co, Cr, Ni, Cd, Pb)Mineralizare268
Dozare, fiecare element 24
FORME MOBILEpH15
Fosfor solubil în AL29
Potasiu solubil în AL24
Mangan activ36
Extracţie Zn, Cu, Fe, Mn, Pb, Cd39
Extracţie Cr, Ni, Co39
Extracţie Zn, Cu, Fe, Mn, Pb, Cd (concentrare pentru probe de apă)47
Suspensii (în probe de apă)11
Dozare AA, fiecare element24
Fe Olson34
N-NO343
S-SO443
N-NH443
FORME SCHIMBABILEAciditate hidrolitică (Ah)34
Aciditate totală (SH)48
Suma bazelor43
Aluminiu schimbabil43
Capacitatea totală de schimb cationic (T-NH4)58
Capacitatea totală de schimb cationic (TNa)77
Baze cu carbonaţi155
Baze fără carbonaţi92
Na schimbabil48
Calcar activ48
Fe Jouste-Pouget34
SĂRURI SOLUBILESăruri solubile (extract, conţinut de anioni şi cationi)143
Conţinut total de săruri, determinat conductometric29
Na solubil15
Cloruri19
Sulfați19
DETERMINAREA REZIDUURILOR DE PESTICIDEInsecticide organo-clorurate = pesticide organoclorurate484
Erbicide484
PCB (compuşi bifenil-policloruraţi)573
REZIDUU PETROLIER SI POLUANTI ORGANICITotal hidrocarburi = THP180
AOX (hidrocarburi alfatice halogenate) = compuşi organici halogenaţi344
PAH (hidrocarburi aromatice polinuclare), 11 compuşi814
Fenoli240
Detergenti240
ANALIZE CHIMICE DE PLANTEMineralizare uscată109
Dozări fosfor24
Dozare Zn, Cu, Fe, Mn, Ca, Mg, fiecare element24
Azot total82
Azot nitric (N-NO3)39
Pigmenti clorofilieni72
Activitate nitratreductazica77
ANALIZE SPECIALEPNA (puterea de neutralizare amendament)50
ANALIZE CHIMICE DE NĂMOL / COMPOST/ REZIDUURI ZOOTEHNICECondiţionare probe (uscare şi mojarare)15
Umiditate30
Carbon total48
Azot total82
Fosfor total 72
Sulf total 143
Materie organică prin calcinare24
pH15
N-NO343
S-SO443
N-NH443
Conţinut total de săruri, determinat conductometric28
METALEMineralizare268
Dozare, fiecare element (K, Cd, Cu, Cr. Co, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn)24
Insecticide organo-clorurate = pesticide organoclorurate484
POLUANȚI ORGANICIAOX (hidrocarburi alfatice halogenate)344
PAH (hidrocarburi aromatice polinucleare)814
PCB (compuşi bifenil-policloruraţi)573
ANALIZE CHIMICE APApH15
Azot nitric (N-NO3)39
Conţinut total de săruri, determinat conductometric29
Săruri solubile (conținut de anioni și cationi)143