LABORATORUL DE ANALIZE FIZICO-CHIMICE PENTRU ȘTIINȚELE SOLULUI, AGROCHIMIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI – LAFC

Laboratorul de analize fizico-chimice pentru științele solului, agrochimie și protecția mediului – LAFC

Șef laborator – Doctor în Ştiințe Agricole şi Silvice, Domeniul Agronomie – Cercetător Științific gr. I

Dr. Nicoleta VRÎNCEANU
E-mail: nicoleta.vrinceanu@icpa.ro
Telefon: 021.318.43.49, int. 134

Echipa de cercetare

Dr. Mihaela Preda – Cercetător Științific gr. II
Responsabil Calitate – LAFC
Tel.: 021.318.43.49 /136 ; Email: office@icpa.ro
Dr. Olga Vizitiu – Cercetător Științific gr. I

Dr. Carolina Constantin – Cercetător Științific gr. I
Dr. Mihaela Lungu – Cercetător Științific gr. I
Ing. Rodica Lazăr – Cercetător Științific gr. III
Dr. Mariana Rozsnyai – Cercetător Științific gr. III

Dr. Veronica Tănase – Cercetător Științific gr. III
Dr. Iulia Grafu – Cercetător Științific
Ing. Mihaela Costea – Cercetător Științific
Ing. Daniela Ilie – Cercetător Științific

Direcții de cercetare

 1. Implementarea de noi metode de încercare și metodologii de caracterizare a produselor reziduale reglementate prin legislația europeană și națională.
 2. Armonizarea metodelor de analiză a solului cu cele utilizate la nivel european și internațional.
 3. Managementul durabil a solului și terenurilor
  • Evaluarea efectelor contaminării solului cu metalele grele și compuși organici persistenți asupra calității solului și vegetației;
  • Evaluarea eficienței măsurilor de reabilitare și reconstrucție ecologică a terenurilor afectate de poluare;
  • Dezvoltarea și folosirea de noi tehnologii sau componente tehnologice prietenoase mediului pentru conservarea calității solului.
 4. Managementul deșeurilor agricole, urbane și industriale
  • Valorificarea prin compostare a produselor organice reziduale și transformarea acestora în resurse de nutrienți;
  • Cercetări privind valorificarea potențialului fertilizant al nămolurilor de epurare în condițiile protecției mediului.

Ce oferim

Serviciile laboratorului se adresează clienţilor implicaţi în activităţi agricole, în elaborarea studiilor de mediu sau în proiecte de cercetare în domeniul solului sau al protecției mediului:

 
 
 
 
 • Realizarea de analize fizico-chimice în scopul evaluării și monitorizării calităţii solului (indicatori chimici, fizici și contaminanți);
 • Realizarea de analize fizico-chimice pentru evaluarea calităţii produselor organice reziduale: nămol orăşenesc, gunoi de grajd, compost, dejecţii semilichide (conținut de nutrienți – N, P, K, materie organică și contaminanți – metale, PCB, PAH, AOX);
 • Realizarea de analize chimice pentru stabilirea compoziției materialului vegetal (N, P, K, Ca, Mg, Na, Cu, Mn, Fe, Zn);
 • Elaborare planuri de fertilizare în acord cu cerințele legislației în vigoare;
 • Studii privind valorificarea prin compostare a diverselor produse reziduale din industria alimentară, agricultură, zootehnie.

Acreditări

Laboratorul de Analize Fizico-Chimice pentru Științele Solului, Agrochimie și Protecția Mediului – LAFC funcționează din anul 2018 ca laborator acreditat (certificat de acreditare nr. LI 1177 cu anexa), acreditat de către RENAR, având ca bază un sistem de management implementat conform SR EN ISO/IEC 17025:2018 și execută activităţile de încercare care respectă cerinţele referenţialului, ale clientului, ale organismului de acreditare RENAR şi autorităţilor de reglementare.

Echipament de cercetare

 

Analizor elemental CHNS

 

Cromatograf UHPLC

 

Cromatograf de gaze

 

Spectrometru de absorbție atomică

 

Rotavapor

 

Mineralizare cu microunde

 

Metoda Kjeldahl

 
1
1
 • Analizor elemental C-N-H-S-Cl (varioMacro Cube) – utilizat pentru determinarea simultană a azotului, carbonului, sulfului si hidrogenului din probe de sol, material vegetal, nămoluri, composturi, reziduuri zootehnice;
 • Cromatograf UHPLC (Platinum Blue) – utilizat pentru stabilirea conținuturilor de PAH din probe de sol, composturi, nămoluri;
 • Cromatograf de gaze cu detector ECD – utilizat pentru determinarea reziduurilor de pesticide din probe de sol, nămol, compost;
 • Spectrometru de absorbție atomică – utilizat pentru stabilirea conținuturilor de metale și metaloizi din probe de sol, material vegetal, composturi, nămoluri;
 • Facilități de laborator pentru pregatirea probelor în vederea efectuării determinărilor chimice pentru probe de sol, material vegetal, nămol, composturi:
  • Obținerea extractelor pentru determinarea compușilor organici (rotavapor);
  • Obținerea extractelor pentru determinarea metalelor (sisteme de mineralizare cu microunde);
 • Sistem pentru determinarea prin metoda Kjeldahl a conținutului de azot din probe de sol, material vegetal, composturi, nămoluri, produse reziduale.

Servicii furnizate de laborator

Nota de comandă pentru analiza probelor de sol/ nămol/ material vegetal/ apă o găsiți aici și o puteți trimite la adresa de e-mail: office@icpa.ro

TipDenumire analizeValoare fara TVA (lei/proba)
Pregătirea probelor: condiționare (uscare şi mojarare)12
ANALIZE FIZICE DE SOLAnaliza granulometrică (minim 7 fracțiuni) fără oxidarea materiei organice64
Analiza granulometrică (minim 7 fracțiuni) cu oxidarea materiei organice80
O fracţiune suplimentară prin pipetare sau cernere8
Coeficientul de higroscopicitate16
Echivalentul umidităţii27
Carbonaţi27
Conţinutul de apă al solului uscat la aer = Umiditate16
Conţinut de apă gravimetric (determinat la umiditatea din câmp)24
Determinări pe cilindri115
-        densitatea aparentă32
-        conductivitatea hidraulică saturată58
-        rezistenţa la penetrare66
Densitatea aparentă (probă recoltată în pungă)32
Hidrostabilitate structurală (Agregate hidrostabile, dispersie, indice instabilitate structurală)32
Rezistenţă la penetrare în câmp (penetrometrul cu arc + conţinut de apă)129
Capacitate de câmp (platformă, conţinut de apă, densitate aparentă)482
ANALIZE CHIMICE DE SOL ( FORME TOTALE )Humus39
Azot total66
Fosfor total58
Sulf total115
Materie organică prin calcinare19
METALE GRELE SI MICROLEMENTE (Zn, Cu, Fe, Mn, Co, Cr, Ni, Cd, Pb)Mineralizare161
Dozare, fiecare element 14
FORME MOBILEpH12
Fosfor solubil în AL23
Potasiu solubil în AL19
Extracţie Zn, Cu, Fe, Mn, Pb, Cd31
Extracţie Cr, Ni, Co31
Extracţie Zn, Cu, Fe, Mn, Pb, Cd (concentrare pentru probe de apă)38
Suspensii (în probe de apă)9
Dozare AA, fiecare element19
N-NO335
S-SO435
N-NH435
FORME SCHIMBABILEAciditate hidrolitică (Ah)27
Aciditate totală (SH)39
Suma bazelor35
Aluminiu schimbabil35
Capacitatea totală de schimb cationic (T-NH4)47
Capacitatea totală de schimb cationic (TNa)62
Baze cu carbonaţi125
Baze fără carbonaţi74
Na schimbabil39
SĂRURI SOLUBILESăruri solubile (extract, conţinut de anioni şi cationi)115
Conţinut total de săruri, determinat conductometric23
Na solubil12
Cloruri15
Sulfați15
DETERMINAREA REZIDUURILOR DE PESTICIDEInsecticide organo-clorurate = pesticide organoclorurate390
Erbicide390
PCB (compuşi bifenil-policloruraţi)461
REZIDUU PETROLIER SI POLUANTI ORGANICITotal hidrocarburi = THP145
AOX (hidrocarburi alfatice halogenate) = compuşi organici halogenaţi277
PAH (hidrocarburi aromatice polinuclare), 11 compuşi655
ANALIZE CHIMICE DE PLANTEMineralizare uscată88
Dozări fosfor19
Dozare Zn, Cu, Fe, Mn, Ca, Mg, fiecare element19
Azot total66
Azot nitric (N-NO3)31
ANALIZE CHIMICE DE NĂMOL / COMPOST/ REZIDUURI ZOOTEHNICECondiţionare probe (uscare şi mojarare)12
Umiditate24
Carbon total39
Azot total66
Fosfor total 58
Sulf total 115
Materie organică prin calcinare19
pH12
N-NO335
S-SO435
N-NH435
Conţinut total de săruri, determinat conductometric23
METALEMineralizare216
Dozare, fiecare element (K, Cd, Cu, Cr. Co, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn)19
Insecticide organo-clorurate = pesticide organoclorurate390
POLUANȚI ORGANICIAOX (hidrocarburi alfatice halogenate)277
PAH (hidrocarburi aromatice polinucleare)655
PCB (compuşi bifenil-policloruraţi)461
ANALIZE CHIMICE APApH12
Azot nitric (N-NO3)31
Conţinut total de săruri, determinat conductometric23
Săruri solubile (conținut de anioni și cationi)115