Programe/proiecte naționale

Programe/proiecte naționale

(proiectele aflate în derulare au fundalul verde)

Nr. crt. Denumirea proiectului/
ACRONIM
Perioada Sursa de finanțare Funcția Numele și prenumele
1 Soluții inovative pentru păstrarea și refacerea sănătății solului în contextul adaptării la schimbările climatice
(Program Nucleu 2023-2026);
(SOL-SAN)
2023-2026 MCID – Program Nucleu Director program Olga Vizitiu
2 Soluri durabile pentru o Agricultură Performantă şi un mediu Sănătos
(raport final de activitate);
(SAPS)
2019-2022 MCI – Program Nucleu Director program Calciu Irina Carmen (2019-2020)

Olga Vizitiu (2021-2022)

3 Știinţele SOLului în sprijinul soluţionării provocărilor SOCietale

(SOLSOC)

2018 MCI – Program Nucleu Director program Dumitru Mihail
4 Gestionarea riscului indus de schimbările globale asupra resurselor de sol – frontieră a zonei critice terestre

(GRISGSOL)

2016-2017 MCI – Program Nucleu Director program Dumitru Mihail
Nr. crt. Denumirea proiectului/
ACRONIM
Perioada Sursa de finanțare Funcția Numele și prenumele
1 Sistem de monitorizare armonizat la nivel național a sănătății solurilor afectate și/sau cu risc de degradare (exces de săruri, eroziune, compactare)
Informatii si Rezultate Proiect ADER 20.1.1
(ADER 2023/ADER 20.1.1)
2023-2026 MADR – Program Sectorial ADER Director proiect Valentina Voicu
2 Elaborarea de tehnologii agricole la principalele plante de cultură pentru intensificarea sechestrării carbonului în sol în acord cu inițiativa 4‰
Informatii si Rezultate Proiect ADER 19.1.1
(ADER 2023/ADER 19.1.1)
2023-2026 MADR – Program Sectorial ADER Director proiect Olga Vizitiu
3 Dezvoltarea unor soluții pentru refacerea sănătății solului în condițiile menținerii sustenabilității mediului prin valorificarea potențialului fertilizant al îngrăşămintelor organice
Informatii si Rezultate Proiect ADER 18.1.1
(ADER 2023/ADER 18.1.1)
2023-2026 MADR – Program Sectorial ADER Director proiect Nicoleta Olimpia Vrînceanu
4 Identificarea, evaluarea, testarea, dezvoltarea și validarea metodelor de analiză a nutrienților și contaminanților din inputurile utilizabile în agricultura ecologică

(ADER 2022/ADER 1.4.4)

2019-2022 MADR – Program Sectorial ADER Director proiect Cioroianu Traian Mihai
5 Cercetări cu privire la elaborarea unor tehnologii la principalele culturi de câmp porumb, grâu, floarea-soarelui, soia, rapiță, leguminoase pentru boabe, prin optimizarea normelor de ecocondiționalitate

(ADER 2022/ADER 1.5.2)

2019-2022 MADR – Program Sectorial ADER Director proiect Pârvan Lavinia/
Cioroianu Traian Mihai
6 Evaluarea impactului fertilizării și amendării îndelungate asupra mediului, în contextul încălzirii globale pentru asigurarea gestionării durabile a fertilității solurilor acide

(ADER 2022/ADER 1.5.3)

2019-2022 MADR – Program Sectorial ADER Responsabil proiect Tănase Veronica
7 Cercetări privind activitatea biologică a unor produse pe bază de nanomateriale asupra unor agenți de dăunare majori din pomicultură și evaluarea impactului ecotoxicologic al acestora asupra entomofaunei utile

(ADER 2022/ADER 7.3.9)

2019-2022 MADR – Program Sectorial ADER Director proiect Cioroianu Traian Mihai
8 Cercetări privind diagnosticarea timpurie multisenzorială a stresului nutrițional în vederea optimizării metodelor de fertirigare în pomicultură

(ADER 2022/ADER 7.3.12)

2019-2022 MADR – Program Sectorial ADER Responsabil proiect Lungu Mihaela
9 Creşterea competitivităţii tehnico-economice în pomicultură prin tehnologii adaptate la condițiile pedoclimatice din România în vederea implementării Subprogramului tematic Pomicol în perioada 2015-2020

(ADER 2020/ADER 3.3.12)

2015-2018 MADR – Program Sectorial ADER Responsabil proiect Păltineanu Cristian
10 Sistem informațional pentru agricultură și compatibilizarea acestuia cu cadastrul general S.I.A.

(ADER 2020/ADER 12.1.1)

2015-2018 MADR – Program Sectorial ADER Director proiect Radnea Cristina
11 Sistem informatic geografic al resurselor de sol armonizat cu sistemul informatic geografic al utilizării terenurilor (FAO-LCCS) şi sistemul informatic geografic al blocurilor fizice

(ADER 2020/ADER 12.2.1)

2015-2018 MADR – Program Sectorial ADER Director proiect Vrînceanu George Andrei
12 Portal pentru informaţii de sol “în oglindă” cu cel realizat de Centrul Comun de Cercetare (JRC) la nivel european

(ADER 2020/ADER 12.3.1)

2015-2018 MADR – Program Sectorial ADER Director proiect Dumitru Sorina Iustina
13 Cercetări și studii privind reabilitarea infrastructurii principale de irigații aparținând domeniului public al statului din suprafața de 823.000 ha viabile economic

(ADER 2020/ADER 12.4.2)

2015-2018 MADR – Program Sectorial ADER Director proiect Calciu Irina Carmen
14 Irigații din resurse alternative. Alimentare din pânza freatică și lacuri

(ADER 2020/ADER 12.4.3)

2015-2018 MADR – Program Sectorial ADER Director proiect Vizitiu Olga Petruța
15 Zonarea sortimentelor de specii, portaltoaie și soiuri pe bazine pomicole, în funcție de condițiile pedoclimatice și socioeconomice

(ADER 2020/ADER 1.1.13)

2013-2014 MADR – Program Sectorial ADER Responsabil proiect Toti Mihai
16 Sisteme integrate de trasabilitate şi control ale unor alimente de origine animală şi nonanimală pentru identificarea unor factori de risc potenţial cancerigeni în relaţia mediu, fermă, procesare, transport, consum

(ADER 2020/ADER 8.1.4)

2013-2014 MADR – Program Sectorial ADER Responsabil proiect Lăcătușu Radu
17 Sistem de indicatori georeferențiali la diferite scări spațiale și temporale pentru evaluarea vulnerabilității și măsurilor de adaptare ale agroecosistemelor față de schimbările globale

(ADER 2020/ADER 1.1.1)

2011-2014 MADR – Program Sectorial ADER Responsabil proiect Simota Cătălin Cristian
18 Evaluarea potențialului privind producția de biocarburanți și biolichide în acord cu randamentele minime incluse în Directiva 209/28/CE. Realizarea unui sistem informatic pentru monitorizarea emisiilor tipice de gaze cu efect de seră provenite din cultivarea materiilor prime organice pentru biocarburanți și biolichide

(ADER 2020/ADER 2.3.1)

2011-2014 MADR – Program Sectorial ADER Responsabil proiect Simota Cătălin Cristian
19 Sistem de inventariere, monitorizare și evaluare a indicatorilor privind acordul cu directivele europene de agro-mediu specific fermelor de semi-subzistență

(ADER 2020/ADER 3.3.1)

2011-2014 MADR – Program Sectorial ADER Responsabil proiect Simota Cătălin Cristian
20 Evaluarea impactului culturii irigate/intensive de soia asupra bilanţului caracteristicilor agro-pedologice, de mediu şi economico-productive în condiţiile minimizării pierderilor de biodiversitate din agro-eco-sisteme, în vederea definirii bunurilor publice de mediu specifice

(ADER 2020/ADER 4.1.3)

2011-2014 MADR – Program Sectorial ADER Director proiect Răducu Daniela
21 Crearea de baze geo-referențiate privind riscurile climatice regionale pentru principalele culturi agricole, horticole și pentru speciile de animale domestice

(ADER 2020/ADER 5.1.1)

2011-2014 MADR – Program Sectorial ADER Director proiect Simota Cătălin Cristian

Programul 1 – Dezvoltarea Sistemului Naţional de Cercetare-Dezvoltare,

Subprogramul 1.2 – Performanţă instituţională

Proiecte de dezvoltare instituţională – Proiecte de finanţare a excelenţei în CDI

Nr. crt. Denumirea proiectului/
ACRONIM
Perioada Sursa de finanțare Funcția Numele și prenumele
1 Creșterea performanțelor și competențelor instituționale ale ICPA București pentru fundamentarea cerințelor impuse de politicile de agricole și de mediu și integrarea în comunitatea europeană de cercetare
Raport anual 2022;
Raport anual 2023;
(ICPA-PAM)
2022-2024 MCID Director proiect Calciu Irina Carmen

 

Proiecte Complexe

Nr. crt. Denumirea proiectului/
ACRONIM
Perioada Sursa de finanțare Funcția Numele și prenumele
1 INstrumente de modelare a proceselor de inTERfață Apă-Sol-Plante-Aer pentru administrarea inteligentă și durabilă a bazinelor hidrografice și a ecosistemelor dependente de apa subterană

(INTERASPA)

2019-2021 UEFISCDI Director proiect Lăcătușu Anca Rovena
2 INstrumente de modelare a proceselor de inTERfață Apă-Sol-Plante-Aer pentru administrarea inteligentă și durabilă a bazinelor hidrografice și a ecosistemelor dependente de apa subterană

(INTERASPA)

Proiect component 1 – Sistem Informaţional pentru cuplarea modelelor de Transport Reactiv prin Apa de suprafaţă şi subterană prin procese de interfaţă apă-sol-substrat geologic pentru rezolvarea unor probleme complexe de scară regională în condiţiile schimbărilor CLIMatice
(INTERASPA-PC 1)

2019-2021 UEFISCDI Responsabil proiect Dumitru Sorina Iustina
3 INstrumente de modelare a proceselor de inTERfață Apă-Sol-Plante-Aer pentru administrarea inteligentă și durabilă a bazinelor hidrografice și a ecosistemelor dependente de apa subterană

(INTERASPA)

Proiect component 2 – Instrumente de MODelare matematică a proceselor de inferfaţă Sol-Plante-Atmosferă care controlează  scurgerea apei pe versant, eroziunea şi evapotranspiraţia de la scară locală la scară bazinală în funcţie de variabile NUTRIţionale şi ecoTOXicologice relevante pentru etajul ierbos şi cel arboricol
(INTERASPA-PC 2)

2019-2020 UEFISCDI Responsabil proiect Păltineanu Cristian
4 INstrumente de modelare a proceselor de inTERfață Apă-Sol-Plante-Aer pentru administrarea inteligentă și durabilă a bazinelor hidrografice și a ecosistemelor dependente de apa subterană

(INTERASPA)

Proiect component 4 – Fundamentarea integrării sistemelor de MOnitoring al Solului, Apei subterane, Diversităţii biologice şi Aerului la scară naţională, regională şi locală pentru rezolvarea unor probleme compleXe de mediu
(INTERASPA-PC 4)

2019-2021 UEFISCDI Responsabil proiect Lăcătușu Anca Rovena/

preluat de

Păltineanu Cristian

5 Sistem complex de valorificare integrală a unor specii agricole cu potențial energetic și alimentar

(VALINTEGR)

Proiect component 1 – Dezvoltarea unor tehnologii inovative de cultivare la specii cu potențial energetic pentru biomasă
(VALINTEGR-PC 1)

2018-2021 UEFISCDI Responsabil proiect Vrînceanu Nicoleta
6 Sistem complex de valorificare integrală a unor specii agricole cu potențial energetic și alimentar

(VALINTEGR)

Proiect component 2 – Optimizarea tehnologiilor de cultivare a unor specii cu potențial energetic
(VALINTEGR-PC 2)

2018-2021 UEFISCDI Responsabil proiect Vrînceanu Nicoleta
7 Sistem complex de valorificare integrală a unor specii agricole cu potențial energetic și alimentar

(VALINTEGR)

Proiect component 3 – Valorificarea potențialului energetic al unor specii agricole
(VALINTEGR-PC 3)

2018-2021 UEFISCDI Responsabil proiect Vrînceanu Nicoleta
8 Îmbunătățirea calități vieții prin dezvoltarea de noi tehnologii pe bază de nanoparticule eficiente în decontaminarea apelor și solului

(ICVDTA)

Proiect component 2 – Dezvoltarea și evaluarea efectelor toxicologice ale unor nanoparticule utilizate în aplicații de mediu
(ICVDTA-PC 2)

2018-2021 UEFISCDI Responsabil proiect Vrînceanu Nicoleta
9 Îmbunătățirea calități vieții prin dezvoltarea de noi tehnologii pe bază de nanoparticule eficiente în decontaminarea apelor și solului

(ICVDTA)

Proiect component 3 – Utilizarea în agricultură a nanocompozitelor magnetice și influența acestora asupra mediului în contextul strategiilor de siguranță alimentară
(ICVDTA-PC 3)

2018-2021 UEFISCDI Responsabil proiect Sîrbu Carmen Eugenia
10 Eco-nanotehnologii și echipamente inteligente pentru cartografierea proprietăților solului și evaluarea în dinamică a lantei, în vederea eficientizării producției agricole și protecției mediului

(ENI)

Proiect component 3 – Adaptarea metodologiei de elaborare a studiilor agrochimice la informațiile furnizate de eco-nano-tehnologii și echipamente inteligente pentru cartografierea proprietăților solului în vederea eficientizării producției agricole și protecției mediului
(ENI-PC 3)

2018-2021 UEFISCDI Responsabil proiect Calciu Irina Carmen
11 Tehnologie de remediere a terenurilor agricole poluate cu reziduuri petroliere și săruri reziduale

(ECOREMTEH)

(PN III – PTE/ 40 PTE/2016)

2016-2018 UEFSCDI Responsabil proiect Matei Gabi-Mirela
Nr. crt. Denumirea proiectului/
ACRONIM
Perioada Sursa de finanțare Funcția Numele și prenumele
1 Tehnologie inovativă de bioremediere ex-situ a solurilor poluate cu hidrocarburi

(BIORESOL)

2014-2017 UEFISCDI Responsabil proiect Gamenț Eugenia
2 Tehnologie de bioremediere a solurilor poluate cu hidrocarburi petroliere

(BIOPETROTEH)

2014-2017 UEFISCDI Director proiect Dumitru Mihail
3 Eco-tehnologie de obținere a unui fertilizant policompozit inovator prin procesarea și reciclarea a trei deșeuri organice în scopul creșterii calității terenurilor agricole și siguranței alimentare

(FEROW)

2014-2017 UEFISCDI Director proiect Lăcătușu Radu
4 Elaborarea unor metode și tehnici noi pentru culturile horticole integrate și ecologice prin folosirea unor produse și materiale biodegradabile prietenoase mediului

(FRIENDLYHORT)

2012-2016 UEFSCDI Responsabil proiect Matei Gabi-Mirela
5 Regenerarea fertilităţii solurilor şi sporirea producţiilor prin utilizarea unor noi îngrăşămintelor cu substanțe organice naturale

(HUMIFERT)

2012-2016 UEFISCDI Director proiect Cioroianu Traian Mihai
6 Ameliorarea solurilor acide folosind un deșeu din industria metalurgică

(AMELSOL)

2012-2016 UEFISCDI Responsabil proiect Gamenț Eugenia
7 Accounting for the Service-providing units of Plants in the environmental Assessment of plans and projects with Biogeochemical Impact at multiple scales in River basins

(ASPABIR)

2011-2015 UEFISCDI Responsabil proiect Lăcătușu Radu
8 Evoluţia solurilor cu risc la salinizare în condiţiile climatice actuale şi rolul fertilizării în creşterea rezistenţei plantelor la salinitate

(PD 244)

2010-2012 UEFISCSU Director proiect Coteț Valentina

Proiecte POCA

Nr. crt. Denumirea proiectului/
ACRONIM
Perioada Sursa de finanțare Funcția Numele și prenumele
1 Evaluarea riscurilor de dezastre la nivel naţional

(RO-RISK)

2016 MDRAP, MAI, IGSU Responsabil Ignat Petru

 

Proiecte ERA-NET

Nr. crt. Denumirea proiectului/
ACRONIM
Perioada Sursa de finanțare Funcția Numele și prenumele
1 Fertilizers with slow/controlled release of active compounds, prepared by microencapsulation in environmental friendly polymeric structures

(Proiect 7-052/2012 ERA-NET MANUNET)

2012-2015 UEFISCDI-UE Responsabil proiect Cioroianu Traian Mihai

 

Alte Proiecte

Nr. crt. Denumirea proiectului/
ACRONIM
Perioada Sursa de finanțare Funcția Numele și prenumele
1 Realizarea/reactualizarea Sistemului naţional de monitoring al calității solului în rețeaua de profile 8 x 8 km și a bazelor de date aferente – etapa 2022

(Monitoring)

2022 MADR Coordonator general Dumitru Mihail
2 Analiza fizică-chimică-biologică a unui ameliorator de sol cu suport dominant alcătuit din resturi alimentare

(…)

2018 EUTRON S.A
3 Realizarea/reactualizarea Sistemului naţional de monitoring al calității solului în rețeaua de profile 8 x 8 km și a bazelor de date aferente

(Monitoring)

2012-2021 MADR Coordonator general Dumitru Mihail