Studii și avize

Studii și avize efectuate de INCDPAPM-ICPA

In constructie

Studiile se efectuează de catre Laboratorul de Încercări si Controlul Calităţii Îngrăsămintelor – LICCI; Prețul se stabilește prin contract în funcție de solicitarea clientului.

Studii fizico-chimice și agrochimice TRL
Studiul reținerii substanțelor organice pe adsorbanți, determinarea modelului izotermelor de retinere a substantelor organice și a cineticii procesului TRL3 - TRL4
Studii de stabilire a eficientei prototipurilor de medii absorbante pe culturi in spatii protejate, prin aplicarea unei solutii fertilizante (determinari de indici de calitate si elemente nutritive) TRL3 - TRL5
Studiu privind determinarea eficientei agrochimice a biostimulanților, biofertilizantilor și fertilizanților experimentali în spațiu protejat, câmp experimental si livadă intensive TRL4 - TRL7
Studiu privind determinarea eficienței agrochimice a stimulanților, biofertilizantilor și fertilizanților utilizând ca trasor izotopul azot 15N TRL3 - TRL4
Studiu privind determinarea eficienței agrochimice pentru diferite culturi prin încorporarea în sol sau aplicare extraradiculară a nanocompozitelor, nanoparticolelor si a elaborarea metodelor de aplicareTRL4 - TRL7
Studiu de reținere a nutrienților (determinarea izotermelor de absorție si de cinetică chimică) și de levigare a nutrienților pe stucturi nutrienți – adsorbant TRL3 - TRL4
Studiu de caracterizare a proprietățile de eliberare/schimb nutrienți pentru nanomateriale si medii absorbante (zeoliți, diatomite, absorbanți s.a.) TRL3 - TRL4
Studiu privind efectului fertilizării asupra compoziției chimice a solului, calității și nivelul producției TRL3 - TRL5
Studiu privind determinarea eficienței agrochimice la diferite culturi pentru produse pe baza de carbune si lichid de piroliza a biomasei cu /fără adaosuri minerale, subproduse, deseuri din industrie si agricultura TRL4 - TRL7
Studiu de levigare a nutrienților pe stucturi tip sol – fertilizant TRL3 - TRL4

          În cadrul Laboratorului de Științele Solului și Dezvoltare Rurală se pot efectua la cererea beneficiarilor studii pedologice privind caracterizarea pedologică în vederea reactualizării planului urbanistic general la nivel de UAT (PUG), respectiv studii pedologice privind caracterizarea pedologică în vederea încadrării în clasa de calitate a terenurilor, în scopul întocmirii planului urbanistic zonal (PUZ).

Elaborarea Raportului ştiinţific va cuprinde:

 • Prezentarea condițiilor fizico-geografice: relieful, geologia (litologia depozitelor de suprafață), hidrografia, hidrogeologia, condițiile climatice, vegetația, influența antropică, învelișul de sol corespunzător arealelor desemnate pentru a fi introduse în intravilan, prin prezentarea tipurilor de sol, a principalelor însuşiri fizice, hidrofizice și chimice;
 • Evaluarea clasei de calitate a terenurilor prin metoda bonitării terenurilor agricole, în condiţii naturale, principalele limitări privind utilizarea agricolă, recomandări;
 • Material cartografic: Harta solurilor pentru teritoriile propuse a fi introduse în intravilan

Termenul de predare de către executant a Raportului ştiinţific este între 25-30 zile lucrătoare.

Prețul studiilor pedologice cu datele din arhiva ICPA:

 1. Pentru PUG: 9360 lei cu TVA inclus
 2. Pentru PUZ: 9360 lei cu TVA inclus

În cazul în care beneficiarul dorește elaborarea studiilor pedologice cu recoltare de probe în teren, prețul se stabilește individual. Pentru detalii contactează-ne la:

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului – ICPA București, Bulevardul Mărăști, Nr. 61, Sector 1, tel: 0213184349, 0213184352,  fax: 0213184348, e-mail: office@icpa.ro.

Avizarea studiilor realizate în vederea recalculării notei de bonitare pentru accesarea submăsurilor din PNDR care implică evaluarea potențialului agricol

Etapele pentru obținerea avizului INCDPAPM-ICPA București privind potențialul agricol la nivel de exploatație agricolă în vederea depunerii de proiecte pe submăsurile din PNDR:

 1. Solicitantul se adresează Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice (OSPA) / /Persoanelor fizice (PF) sau juridice (PJ) atestate pentru efectuarea de studii privind calitatea solului conform O.M. nr. 966/2016 al M.A.D.R pentru a obtine Studiul privind nota de bonitare în vederea evaluării potențialului agricol la nivel de exploatație agricolă. Studiul se va achita la OSPA / PF sau PJ atestate O.M. nr. 966/2016.
 2. Pentru avizarea studiului privind nota de bonitare solicitantul va depune la secretariatul INCDPAPM-ICPA Bucuresti (prin e-mail, poştă / curier sau personal) următoarele documente:
 • Cerere tip, semnată și ștampilată de solicitant, în original
 • Studiul privind nota de bonitare în vederea evaluării potențialului agricol executat de OSPA / PF sau PJ atestate conform O.M. nr. 966/2016 , în original
 • Dovada achitării contravalorii serviciilor de avizare, în copie
 • Certificat de Înregistrare – Registrul Comerțului, în copie
 1. Avizarea se va realiza în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării documentelor solicitate mai sus.
 2. Cuantumul serviciilor de avizare începând cu 01.08.2021 este de 500 lei.

Cuantumul serviciilor de avizare va fi achitat de solicitant în contul INCDPAPM – ICPA București RO72RZBR0000060000671307, deschis la Raiffeisen BANK, Agenția Dorobanți, București, cu mențiunea: Contravaloare servicii de avizare potențial agricol.

 1. În funcție de cerințele solicitantului avizul va fi transmis prin e-mail, poștă / curier sau ridicat personal.