LABORATORUL DE ȘTIINȚELE SOLULUI ȘI DEZVOLTARE RURALĂ – LSSDR

Laboratorul de științele solului și dezvoltare rurală – LSSDR

Șef laborator – Doctor în Ştiințe Agricole şi Silvice, Domeniul Agronomie – Cercetător Științific gr. I

Dr. Sorina Iustina DUMITRU
E-mail: sorina.dumitru@icpa.ro

Echipa de cercetare

Dr. Victoria Mocanu
Dr. Daniela Răducu
Dr. Petre Voicu

Dr. Carmen Alina Gherghina
Dr. Anca-Luiza Stănilă
Ing. Pedolog Cristina Radnea

Petre Costea
Constantin Crăciun

Direcții de cercetare

 1. Managementul durabil al resurselor de sol şi teren
  • Caracterizarea pedologică în scopul restructurării folosințelor agricole, a comasării terenurilor şi a conservării resurselor la diferite niveluri: local, regional şi naţional;
  • Evaluarea calităţii solului şi stabilirea măsurilor pentru protecţia, conservarea şi ameliorarea sa;
  • Elaborarea de metodologii pentru evaluarea utilizării durabile a resurselor de sol şi teren;
  • Evaluarea/bonitarea terenurilor; furnizarea de informaţii şi servicii necesare implementării politicilor agricole europene şi naţionale şi pentru planificarea utilizării durabile a terenurilor;
  • Monitorizarea efectului indus de calamităţi naturale; secetă, inundaţii etc. în vederea caracterizării vulnerabilităţii unităţilor de teren;
  • Studiul efectului schimbărilor climatice globale asupra agroecosistemelor prin predicţii la diferite scări de timp şi spaţiu ;
  • Consultanţă şi asistenţă de specialitate;
 2. Caracterizarea şi cuantificarea resurselor naturale şi mediului înconjurător
  • Caracterizarea complexă şi cuantificarea capitalului natural aferent solului;
  • Clasificarea solurilor;
  • Cercetări complexe privind principalele procese pedologice şi geneza solurilor;
  • Metode indirecte pentru estimarea funcţiilor de pedotransfer cu ajutorul datelor standard de cartare a solului;
  • Aplicarea metodelor şi teoriilor avansate la descrierea solului şi peisajului;
  • Evaluarea vulnerabilităţii solului la eroziune şi la alte degradări şi elaborarea de măsuri de prevenire, combatere şi refacere;
 3. Inventarierea şi monitoringul resurselor naturale şi mediului înconjurător
  • Hărţi de bază cu solurile României la diferite scări;
  • Hărţi de evaluare/bonitare a terenurilor din România la diferite scări şi date de caracterizare corespunzătoare;
  • Hărţi tematice de sol;
 4. Date şi informaţii despre sol
  • Dezvoltarea de proceduri şi metode in acord cu principiile Directivei INSPIRE pentru colectare de date, transfer de date de pe suportul de hârtie în baze de date electronice geo-referenţiate, evaluarea şi controlul calităţii, armonizarea informaţiilor pedologice, stocarea şi managementul datelor;
  • Culegerea şi centralizarea datelor specifice de sol şi teren din teritoriu;
  • Baze de date privind resursele de sol/teren şi mediul înconjurător necesare pentru proiectare, implementare şi exploatare;
  • GIS pentru managementul durabil al resurselor de de sol/teren şi de mediu, prelucrarea datelor spaţiale, inclusiv a celor de teledetecţie;
  • Elaborarea şi aplicarea de modele de simulare a proceselor de sol, transfer de masă şi energie în sistemele agricole şi forestiere;
  • Sisteme-expert şi sisteme-suport de decizie pentru evaluarea şi managementul durabil al terenurilor, planificarea utilizării terenurilor, recomandări tehnologice, sensitivitatea terenurilor la diferiţi factori de stres;
 5. Armonizarea măsurătorilor, metodelor, metodologiilor şi indicatorilor de sol
  • Clasificarea şi corelarea solurilor la nivel naţional (SRCS-SRTS) şi internaţional (WRB-SR – FAO; USDA-ST);
  • Metodologii de evaluare/bonitare a terenurilor;
  • Metodologii de elaborare a studiilor pedologice;
  • Sisteme de clasificare interpretativă a solurilor/terenurilor pentru irigaţii, prevenirea şi combaterea eroziunii solului, lucrările solului, folosinte agricole, pomicultură, viticultură, păşuni şi fâneţe, vulnerabilitatea solului la secetă, inundaţii etc.;
  • Sisteme de clasificare ecologică a solurilor/terenurilor;
 6. Managementul deşeurilor urbane
  • Utilizarea agricolă a nămolurilor orăşeneşti;

Ce oferim

 • Recoltarea de probe de sol pentru determinarea însușirilor fizice, hidrofizice și chimice ale tipurilor de soluri;
 • Metode de evaluare a impactului activităţilor antropice asupra resurselor de sol;
 • Optimizarea metodelor pentru adaptarea fertilizării cu N, P si K la necesităţile culturilor, inclusiv pentru soluri degradate;
 • Avizarea studiilor pedologice și agrochimice elaborate de Oficiile de Studii Pedologice și Agrochimice Județene;
 • Întocmirea avizelor privind potențialul agricol la nivel de exploatație agricolă pentru submăsurile 4.1 – Investiții în exploatații agricole; 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri; 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici;
 • Interpretarea analizelor de sol, elaborarea hărților de sol-teren, a hărţilor corelative şi interpretative;
 • Realizarea de hărți tematice și gestionarea bazelor de geodate;
 • Gestionarea și actualizarea bazei de date cu reguli de pedotransfer;
 • Transferul informațiilor de sol în format digital;
 • Modelare geo-spaţială, hărţi, indicatori şi analize de risc bazate pe scenarii care includ efectul schimbărilor globale asupra principalelor ameninţări asupra solului definite prin Strategia Tematică a Protecţiei Solului (eroziune, scăderea conţinutului de materie organică, compactarea, salinizare/alcalizare, acoperirea terenurilor cu suprafeţe impermeabile, contaminare, pierderea biodiversităţii şi deşertificarea);
 • Realizarea bazelor de geodate asociate sistemelor de monitorizare;

Echipament de cercetare

 • ArcGIS for Desktop Standard Software;
 • ArcGIS Spatial Analyst Extension;
 • ArcGIS Geostatistical Analyst Extension;
 • ArcGIS Data Interoperability Extension;
 • Scanner Océ CS4136;
 • Plotter Canon;
 • GNSS Tablet PC;

Servicii furnizate de laborator

SERVICIITRL
Studii pedologice și agrochimice privind stabilirea măsurilor ameliorative a solurilor cu pH acid sau alcalin;
Studii de caracterizare pedologică în vederea încadrării terenurilor în clase de calitate, în scopul întocmirii planului urbanistic zonal (PUZ) sau general (PUG);
Întocmirea avizelor privind potențialul agricol la nivel de exploatație agricolă pentru submăsurile 4.1 – Investiții în exploatații agricole; 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri; 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici;
Recomandări pentru prevenirea şi combaterea degradării terenurilor în România;
Prelevarea probelor de sol;
Interpretarea analizelor de sol, elaborarea hărților de sol-teren, a hărţilor corelative şi interpretative;
Realizarea de hărți tematice;
Realizarea bazelor de geodate asociate sistemelor de monitorizare;